Årsmøtevedtak

Oslo

Årsmøtet i Melbo Turnforeningen vedtok 13. mars 2019 at det skal arbeides aktivt for at det skal etableres en turnhall på Melbu. Vedtaket lyder:

Årsmøtet vedtar at Melbo Turnforening skal arbeide aktivt for at det skal bygges en turnhall med utstyr tilpasset foreningens aktivitet som kan stå fast oppmontert. Målet er at prosjektet skal realiseres innen 1-3 år. Styret og prosjektgruppa for hallen skal inkludere trenere, foreldre og andre engasjerte i foreningen i arbeidet med prosjektet. Referert til styrets oppnevning av prosjektgruppa skal gruppa fortsatt kunne ta til seg de personer de mener er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.

Prosjektgruppa, som oppnevnes av styret, får myndighet til å arbeide mot/med de to nevnte aktørene og sikre de beste vilkår de kan i en avtale. Dette vil si eierne og daglig leder i Hoppensprett og politikere og administrasjonen i Hadsel Kommune. Prosjektgruppa skal også opprette dialog med Hadsel Idrettsråd og Hadsel Hallpark AS for å få ei vurdering hos dem om hvordan man kan løse prosjektet på en best mulig måte.

Prosjektgruppa skal holde styret orientert og sende referater etter hvert møte de avholder i gruppa. Prosjektgruppa utarbeider forslag til intensjonsavtale og leieavtale, som legges frem for det sittende styret. Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte for behandling og eventuelt vedtak av avtaler.

Enstemmig vedtatt